Mimarlık

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı, tasarım eğitimi ve pratiğindeki yeni gelişmeleri takip ederek dünyanın önde gelen mimarlık okullarındaki akademik standartları yakalamanın yanı sıra, öğrencilerine güçlü bir sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık, meslek etiği bilinci, teknolojik araçlar ve donanımlarla düşünme ve üretme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program kapsamında, mimarlık eğitimine özgü stüdyo ortamında geliştirilen projeler sayesinde öğrencilere tasarımdaki güncel problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştiren bir eğitim verilirken,

  • Yapılı çevrenin etkilendiği sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamiklere göre disiplinlerarası araştırmalara yön verebilecek,
  • Lisans düzeyindeki meslek eğitiminin ötesinde, bilimsel araştırmaya, teknoloji geliştirilmesine ve sanayi ortaklı yürütülen projelere katkı sağlayabilecek,
  • Mimarlığı, beceriye dayalı bir meslek olmanın ötesinde, çok daha kapsayıcı, hümanist bir disiplin olarak icra edebilecek,
  • İnteraktif öğrenme biçimlerini ve ekip çalışmasını öne çıkaran, dijital teknolojilerle donanmış, yenilikçi düşünce tarzını benimseyen mimarlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan Mimarlık Bölümümüz,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, akademi-endüstri işbirliği çerçevesinde geliştirilen, çeşitli güncel mimari tasarım problemlerini ve uygulamalarını kapsayan projeler aracılığı ile işlenir. Proje tabanlı eğitim modeli kapsamında öğrenciler, yapı malzemesinden kentsel tasarıma kadar her ölçekte, birbirinden farklı sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklere göre geliştirecekleri eleştirel ve yaratıcı düşünce yapısıyla farklı tasarım ve üretim yaklaşımlarını deneyimlemekte ve güncel teknolojik tasarım ve üretim araçlarıyla üretim yapmaktadır.

Öğrencilerin sektörün farklı alanlarındaki çalışmaları deneyimlemesi için program her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştaylar, sunumlar, geziler ve stajlarla desteklenmektedir. Bunların yanı sıra teknolojik araştırma altyapısını desteklemek için dijital tasarım ve fabrikasyon laboratuvarı kurulmaktadır. Özetle, programımız 21. yüzyılın başında ortaya çıkan disiplinlerarası tasarım problemlerine yanıt verebilecek, inovatif düşünce ve teknolojik donanıma sahip mimarlar yetiştiren bir eğitim modeli olarak tasarlanmıştır.

Mimarlık Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 0 2 0 1 2
KHAS112 Matematiği Anlamak Understanding Mathematics 3 0 0 4 6
ARC101 Temel Tasarım Stüdyosu: Beden, Form ve Mekân Üzerine Projeler Basic Design Studio: Projects on Body, Form and Space 3 6 0 6 10
ARC111 Tasarımda Görsel İletişim: Analog ve Dijital Medya Temsil Teknikleri Visual Communication in Design: Representation Techniques in Analog and Digital Media 4 2 0 5 6
ARC112 Mimarlıkta Anahtar Kelimeler: Tasarım Temel Kavramlarına Giriş Keywords in Architecture: Introduction to Design Fundamentals 3 0 0 3 5
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 15 10 0 21 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
ARC201 Mimari Proje 1: Barınma ve Konut Deneyleri Architectural Project 1: Experiments in Dwelling and Housing 3 6 0 6 10
ARC213 Hesaplamalı Tasarım: Parametrik Modelleme ve Dijital Fabrikasyona Giriş Design Computation: Introduction to Parametric Modeling and Digital Fabrication 2 2 0 3 5
ARC221 Mimarlık Tarihi ve Teorisi 1: Antik Çağdan Rönesans'a History and Theory of Architecture 1: From Antiquity to Renaissance 3 0 0 3 5
ARC233 Strüktürel Sistemler 1: Fiziksel Güçler ve İnşai Elemanlar Structural Systems 1: Physical Forces and Construction Components 3 0 0 3 5
ARC255 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi 1: Yapım Yöntemleri ve Malzeme Bilgisi Building Materials and Technology 1: Construction Methods and Materiality 2 2 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 15 10 0 20 32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
ARC202 Mimari Proje 2: Doğal Bağlamda Programatik Müdahaleler Architectural Project 2: Programmatic Interventions in Natural Context 3 6 0 6 10
ARC222 Mimarlık Tarihi ve Teorisi 2: Rönesans'tan Modern Döneme History and Theory of Architecture 2: From Renaissance to Modern Era 3 0 0 3 5
ARC234 Strüktürel Sistemler 2: Geometrik Elemanlar ve Hibrit Kompozisyonlar Structural Systems 2: Geometrical Elements and Hybrid Compositions 3 0 0 3 5
ARC256 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi 2: Karmaşık Yapı Sistemleri Analizi Building Materials and Technology 2: Analysis of Complex Building Systems 2 2 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 13 8 0 17 28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ARC301 Mimari Proje 3: Kentsel Çevrede Tasarım Architectural Project 3: Design in Urban Environments 3 6 0 6 10
ARC315 Mimarlık Tarihi ve Teorisi 3: Güncel Tartışmalar History and Theory of Architecture 3: Contemporary Discourses 3 0 0 3 5
ARC357 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi 3: Sürdürülebilirlik ve Bina Performansı Building Materials and Technology 3: Sustainability and Building Performance 2 2 0 3 5
ARC299 Staj 1 Internship 1 0 0 0 0 5
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 8 0 15 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ARC302 Mimari Proje 4: Kamusal Alanda ve Tarihsel Bağlamda Tasarım Architectural Project 4: Design in Public Space and Historical Context 3 6 0 6 10
ARC323 Bağlamında Kültürel Miras Heritage in Context 3 0 0 3 5
ARC358 Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi 4: Detay ve Teknik Çizim Building Materials and Technology 4: Details and Technical Drawing 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 8 0 18 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ARC401 Mimari Proje 5: Tasarım Araştırmalarında Disiplinlerarası Yöntemler Architectural Project 5: Interdisciplinary Approaches to Design Research 3 6 0 6 10
ARC410 Bitirme Projesi Semineri Graduation Project Seminar 3 0 0 3 5
ARC399 Staj 2 Internship 2 0 0 0 0 5
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 - - - 3 5
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 6 0 15 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ARC402 Mimari Proje 6: Bitirme Projesi Architectural Project 6: Graduation Project 3 6 0 6 10
ARC460 Mesleki Uygulama ve Etik Professional Practice and Ethics 3 2 0 4 5
  Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 - - - 3 5
  Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 - - - 3 5
  Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 8 0 19 30
GENEL TOPLAM 94 58 0 142 240
               
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ARC122 Mimarlık Üzerine Okumak ve Yazmak Reading and Writing on Architecture 3 0 0 3 5
ARC311 Mimari Tasarımda Anlatım Süreçleri Narrative Processes in Architectural Design 3 0 0 3 5
ARC312 Mimari Fotoğrafçılık Architectural Photography 3 0 0 3 5
ARC321 Çağdaş Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi Contemporary Architectural Discourse and Criticism 3 0 0 3 5
ARC322 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Urban Design and Landscape 3 0 0 3 5
ARC325 Strüktürel Deneyler Structural Experimentations 3 0 0 3 5
ARC324 Kent Mimarlığı Architecture of the City 3 0 0 3 5
ARC326 Tasarımda Küçük Ölçekli Müdahaleler Small Scale Interventions in Design 3 0 0 3 5
ARC411 Parametrik Tasarım Parametric Design 3 0 0 3 5
ARC412 Performans Mekânları Spaces of Performance 3 0 0 3 5
ARC413 Mimari İmgenin Tarihi Histories of Architectural Image 3 0 0 3 5
ARC417 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design 3 0 0 3 5
ARC423 Mimarlık ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar Contemporary Debates in Architecture and Urbanism 3 0 0 3 5
ARC422 Ev, Konut, Toplu Konut Home, House and Housing 3 0 0 3 5
ARC424 Türkiye'de Mimarlık ve Modernite Architecture and Modernity in Turkey 3 0 0 3 5
ARC425 İstanbul'un Mimarisi Architecture of Istanbul 3 0 0 3 5
ARC426 Doğa, Peyzaj ve Altyapı Nature, Landscape and Infrastructure 3 0 0 3 5