Mimarlık

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Lisans Programı, tasarım eğitimi ve pratiğindeki yeni gelişmeleri takip ederek dünyanın önde gelen mimarlık okullarındaki akademik standartları yakalamanın yanı sıra, öğrencilerine güçlü bir sosyal sorumluluk, çevresel duyarlılık, meslek etiği bilinci, teknolojik araçlar ve donanımlarla düşünme ve üretme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program kapsamında, mimarlık eğitimine özgü stüdyo ortamında geliştirilen projeler sayesinde öğrencilere tasarımdaki güncel problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştiren bir eğitim verilirken,

  • Yapılı çevrenin etkilendiği sosyal, ekonomik, politik ve kültürel dinamiklere göre disiplinlerarası araştırmalarmalara yön verebilecek,
  • Lisans düzeyindeki meslek eğitiminin ötesinde, bilimsel araştırmaya, teknoloji geliştirilmesine ve sanayi ortaklı yürütülen projelere katkı sağlayabilecek,
  • Mimarlığı, beceriye dayalı bir meslek olmanın ötesinde, çok daha kapsayıcı, hümanist bir disiplin olarak icra edebilecek,
  • İnteraktif öğrenme biçimlerini ve ekip çalışmasını öne çıkaran, dijital teknolojilerle donanmış, yenilikçi düşünce tarzını benimseyen mimarlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Uluslararası akreditasyonunu tamamlamış olan Mimarlık Bölümümüz,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini
esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, akademi-endüstri işbirliği çerçevesinde geliştirilen, çeşitli güncel mimari tasarım problemlerini ve uygulamalarını kapsayan projeler aracılığı ile işlenir. Proje tabanlı eğitim modeli kapsamında öğrenciler, yapı malzemesinden kentsel tasarıma kadar her ölçekte, birbirinden farklı sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklere göre geliştirecekleri eleştirel ve yaratıcı düşünce yapısıyla farklı tasarım ve üretim yaklaşımlarını deneyimlemekte ve güncel teknolojik tasarım ve üretim araçlarıyla üretim yapmaktadır.  Öğrencilerin sektörün farklı alanındaki çalışmaları deneyimlemesi için program her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştaylar, sunumlar, geziler ve stajlarla desteklenmektedir. Bunların yanı sıra teknolojik araştırma altyapısını desteklemek için dijital tasarım ve fabrikasyon laboratuarı kurulmaktadır. Özetle, programımız yirmibirinci yüzyılın başında ortaya çıkan disiplinler arası tasarım problemlerine yanıt verebilecek, innovatif düşünce ve teknolojik donanıma sahip mimarlar yetiştiren bir eğitim modeli olarak tasarlanmıştır.

Sektörel İşbirlikleri

MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler ve   Sonuçları 
Origins and   Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık Tarihi 
History of Humankind   
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel Değerler ve   Etik 
Universal Values and   Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 1
Critical Reading and   Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal Sorumluluk   Projesi
Civic Responsibility   Project 
0
2
0
1
2
KHAS112
Matematiği Anlamak 
Understanding   Mathematics
3
0
0
4
6
ARC101
Temel Tasarım   Stüdyosu: Beden, Form ve Mekân Üzerine Projeler
Basic Design Studio:   Projects on Body, Form and Space
3
6
0
6
10
ARC111
Tasarımda Görsel   İletişim: Analog ve Dijital Medya Temsil Teknikleri
Visual Communication   in Design: Representation Techniques in Analog and Digital Media
4
2
0
5
6
ARC112
Mimarlıkta Anahtar   Kelimeler: Tasarım Temel Kavramlarına Giriş
Keywords in   Architecture: Introduction to Design Fundamentals
3
0
0
3
5
TLL102
Türkçe Eleştirel   Okuma ve Yazma 2
Critical Reading and   Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
15
10
0
21
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern Türkiye   Tarihi 1
Modern History of   Turkey 1
2
0
0
2
2
ARC201
Mimari Proje 1:   Barınma ve Konut Deneyleri
Architectural   Project 1: Experiments in Dwelling and Housing
3
6
0
6
10
ARC213
Hesaplamalı Tasarım:   Parametrik Modelleme ve Dijital Fabrikasyona Giriş
Design Computation:   Introduction to Parametric Modeling and Digital Fabrication
2
2
0
3
5
ARC221
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 1: Antik Çağdan Rönesans'a
History and Theory   of Architecture 1: From Antiquity to Renaissance 
3
0
0
3
5
ARC233
Strüktürel Sistemler   1: Fiziksel Güçler ve İnşai Elemanlar
Structural Systems   1: Physical Forces and Construction Components
3
0
0
3
5
ARC255
Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 1: Yapım Yöntemleri ve Malzeme Bilgisi
Building Materials   and Technology 1: Construction Methods and Materiality
2
2
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
15
10
0
20
32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern Türkiye   Tarihi 2
Modern History of   Turkey 2
2
0
0
2
2
ARC202
Mimari Proje 2:   Doğal Bağlamda Programatik Müdahaleler
Architectural   Project 2: Programmatic Interventions in Natural Context
3
6
0
6
10
ARC222
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 2: Rönesans'tan Modern Döneme
History and Theory   of Architecture 2: From Renaissance to Modern Era
3
0
0
3
5
ARC234
Strüktürel Sistemler   2: Geometrik Elemanlar ve Hibrit Kompozisyonlar
Structural Systems   2: Geometrical Elements and Hybrid Compositions
3
0
0
3
5
ARC256
Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   2: Karmaşık Yapı Sistemleri Analizi
Building Materials   and Technology 2: Analysis of Complex Building Systems
2
2
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
13
8
0
17
28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC301
Mimari Proje 3:   Kentsel Çevrede Tasarım
Architectural   Project 3: Design in Urban Environments
3
6
0
6
10
ARC315
Mimarlık Tarihi ve   Teorisi 3: Güncel Tartışmalar
History and Theory   of Architecture 3: Contemporary Discourses
3
0
0
3
5
ARC357
Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi   3: Sürdürülebilirlik ve Bina Performansı
Building Materials   and Technology 3: Sustainability and Building Performance
2
2
0
3
5
ARC299
Staj 1
Internship 1
0
0
0
0
5


Alan Seçmeli 1
Field Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
8
0
15
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC302
Mimari Proje 4:   Kamusal Alanda ve Tarihsel Bağlamda Tasarım
Architectural   Project 4: Design in Public Space and Historical Context
3
6
0
6
10
ARC323
Bağlamında Kültürel   Miras
Heritage in Context
3
0
0
3
5
ARC358
Yapı Malzemeleri ve   Teknolojisi 4: Detay ve Teknik Çizim
Building Materials   and Technology 4: Details and Technical Drawing
2
2
0
3
5


Alan Seçmeli 2
Field Elective 2
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli 1
Free Elective 1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
8
0
18
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC401
Mimari Proje 5:   Tasarım Araştırmalarında Disiplinlerarası Yöntemler
Architectural   Project 5: Interdisciplinary Approaches to Design Research
3
6
0
6
10
ARC410
Bitirme Projesi   Semineri
Graduation Project   Seminar
3
0
0
3
5
ARC399
Staj 2
Internship 2
0
0
0
0
5


Serbest Seçmeli 2
Free Elective 2
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 3
Free Elective 3
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
6
0
15
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI (TR)
DERS ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC402
Mimari Proje 6:   Bitirme Projesi
Architectural   Project 6: Graduation Project
3
6
0
6
10
ARC460
Mesleki Uygulama ve   Etik
Professional   Practice and Ethics
3
2
0
4
5


Serbest Seçmeli 4
Free Elective 4
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 5
Free Elective 5
-
-
-
3
5


Serbest Seçmeli 6
Free Elective 6
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
8
0
19
30
GENEL TOPLAM
94
58
0
142
240
MİMARLIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN   SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
ARC122
Mimarlık   Üzerine Okumak ve Yazmak
Reading   and Writing on Architecture
3
0
0
3
5
ARC311
Mimari   Tasarımda Anlatım Süreçleri
Narrative   Processes in Architectural Design
3
0
0
3
5
ARC312
Mimari   Fotoğrafçılık
Architectural   Photography
3
0
0
3
5
ARC321
Çağdaş   Mimarlık Kuramı ve Eleştirisi
Contemporary   Architectural Discourse and Criticism
3
0
0
3
5
ARC322
Kentsel   Tasarım ve Peyzaj
Urban   Design and Landscape
3
0
0
3
5
ARC325
Strüktürel   Deneyler
Structural   Experimentations
3
0
0
3
5
ARC324
Kent   Mimarlığı
Architecture   of the City
3
0
0
3
5
ARC326
Tasarımda   Küçük Ölçekli Müdahaleler
Small   Scale Interventions in Design
3
0
0
3
5
ARC411
Parametrik   Tasarım
Parametric   Design
3
0
0
3
5
ARC412
Performans   Mekânları
Spaces   of Performance
3
0
0
3
5
ARC413
Mimari   İmgenin Tarihi
Histories   of Architectural Image
3
0
0
3
5
ARC417
Portfolyo   Tasarımı
Portfolio   Design
3
0
0
3
5
ARC423
Mimarlık   ve Şehircilikte Güncel Tartışmalar
Contemporary   Debates in Architecture and Urbanism
3
0
0
3
5
ARC422
Ev,   Konut, Toplu Konut
Home,   House and Housing
3
0
0
3
5
ARC424
Türkiye'de   Mimarlık ve Modernite
Architecture   and Modernity in Turkey
3
0
0
3
5
ARC425
İstanbul'un   Mimarisi
Architecture   of Istanbul
3
0
0
3
5
ARC426
Doğa,   Peyzaj ve Altyapı
Nature,   Landscape and Infrastructure
3
0
0
3
5