Radyo, Televizyon ve Sinema

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, bu alanlardaki temel bilgiler kadar, güncel gereksinim ve gelişmeleri de kapsayan bir eğitim sunar. Bölüm, yeni medya teknolojilerinin zenginleştirdiği uygulama alanlarında ürünler vermek için gerekli beceri ve donanımı, öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleşen bir öğrenme süreci içerisinde kazandırmayı amaçlar.

Bu doğrultuda proje tabanlı yeni eğitim modelini benimsemiş olan bölümün temel amaçları:  

  • Evrensel değerler ile donanmış,
  • Analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip,
  • Görsel ve işitsel medya ürünlerini analiz edebilen ve bu konulara ilişkin doğru ve yerinde sorular sorabilen,
  • Radyo, televizyon ve sinema alanlarında üretim yapabilmek için gerekli teknik ve teknolojik beceri ve donanımı kazanmış,
  • Radyo, televizyon ve sinema alanlarında araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme, uygulama yapabilen ve bu süreçlerin yönetimi ile ilgili görevler alabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda şekillenmiş olan yeni proje odaklı müfredatımızda takip edilen aşamalar şöyledir: 

  • Birinci yılda öğrencilere evrensel ve etik değerler aktarılır. Bu doğrultuda, ilk yıl müfredatında insanlık ve düşünce tarihine ilişkin dersler ile medya, iletişim, sinema ve tasarımın temellerine dair dersler mevcuttur.
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmalar başlar.
  • Üçüncü yıl, proje ve yapım geliştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin sağlamlaştırılması amacıyla proje üretimine yönelik derslere odaklanılır.
  • Dördüncü yıl öğrencileri mezuniyet sonrası profesyonel hayata hazırlayacak olan projelerin üretimi ve bunların değerlendirilmesine yönelik derslere ayrılmıştır.
Dolayısıyla ikinci sınıftan itibaren RTS müfredatında bulunan dersler proje-odaklı ve proje dersleri olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin aktif katılımcı olduğu ve onların bir yandan bireysel olarak üretim yapabilmelerine, bir yandan da grup çalışması içinde etkin rol oynayabilmelerine olanak sağlanabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu yeni eğitim modeline uygun olarak tasarlanmış ders ortamında bilgi hiyerarşisi sorgulanarak demokratik bir atmosfer yaratılması hedeflenir, öğretim üyeleri bilgiyi aktaran konumundan ziyade, yol gösterici bir rehber işlevi üstlenir. Dolayısıyla, bilgi edinimi ve üretimi öğrencilerin pratik çalışmalar, uygulamalar ile proje geliştirilmesi ve üretilmesi içinde gerçekleşir. Akademik formasyon sahibi öğretim üyelerinin yanı sıra, sektörün birçok farklı kolu ve alanında aktif çalışma yürüten Zeki Demirkubuz, Hayk Kirakosyan, Tunç Şahin gibi kadro üyelerimiz proje tasarlama ve geliştirme konularında endüstri ile olan kuvvetli bağları sayesinde bölümün sektörle ilişkisini sürekli canlı tutmaktadırlar. Sonuç olarak, RTS bölümü, evrensel değerlerle donanmış, kapsadığı sürekli gelişim halindeki alanlar konusunda sorgulayıcı ve eleştirel bir perspektife sahip ve bu alanlarda entelektüel ya da pratik üretim yapabilecek birikim ve potansiyele sahip bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

Sektörel İşbirlikleri

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1 
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
COMM104
Medya ve   İletişim
Media   and Communication
2
2
0
3
5
RTC102
Sinemanın   Öyküsü
Story of   Cinema
2
4
0
4
7


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
10
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
COMM201
Görsel   Kültür
Audiovisual   Culture
2
2
0
3
5
RTC201
Yapım   Tasarım ve Planlama
Designing   and Planning a Production
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
18
0
19
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
COMM202
Medyada   Özgürlükler ve Haklar
Media   Freedom and Rights
2
2
0
3
5
RTC202
Yapım   Süreci ve Sonrası
Realizing   and Completing a Production
2
6
0
5
8
RTC204
Film   Dili ve Eleştirisi
Film   Language and Criticism
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
18
0
19
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
RTC301
Proje   Geliştirme
Project   Development
2
6
0
5
8
RTC303
Pratikte   Kuram
Screen   Theories in Practice
2
2
0
3
6

Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
20
0
17
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
RTC302
RTS   Projesi
Junior   Project
2
6
0
5
8
RTC304
Türkiye   Sineması
Cinema   in Turkey
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
1
4
0
3
5


Serbest Seçmeli   4
Free   Elective 4
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
20
0
17
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
1
4
0
3
6


Alan Seçmeli   9
Field   Elective 9
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
6
22
0
17
32
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 11
Field   Elective 11
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 12
Field   Elective 12
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 6
Free   Elective 6
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
5
20
0
15
28
GENEL TOPLAM
76
128
0
140
240
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
RTC231
Avrupa   Sinemaları
European   Cinemas
2
2
0
3
5
RTC232
Senaryo
Scriptwriting
1
4
0
3
5
RTC331
Türler   ve Formatlar
Genres   and Formats
1
4
0
3
6
RTC332
Dünya   Sinemaları
World   Cinemas
2
2
0
3
5
RTC333
Yönetmenlik
Directing
1
4
0
3
6
RTC334
Yapım,   Dağıtım, Gösterim
Producing,   Distribution and Exhibition 
1
4
0
3
6
RTC335
Sinematografi
Cinematography
1
4
0
3
6
RTC336
Ses   Tasarımı
Sound   Design
1
4
0
3
6
RTC337
Kurgu
Editing
1
4
0
3
6
RTC338
Sinema   ve Sosyoloji
Cinema   and Sociology
2
2
0
3
5
RTC431
Sinema   ve Felsefe
Cinema   and Philosophy
2
2
0
3
6
RTC432
Sinema   ve Psikoloji
Cinema   and Psychology
2
2
0
3
6
RTC433
Belgesel   Sinema
Documentary   Film
2
2
0
3
6
RTC434
Deneysel   Sinema
Experimental   Cinema
1
4
0
3
6
RTC435
TV   Dizileri
TV   Series 
1
4
0
3
6
RTC437
Postprodüksiyon
Postproduction
1
4
0
3
6
COMM302
Özel   Proje
Special   Project
0
2
0
1
3
COMM342
Dijital Yayıncılık
Digital   Broadcasting
1
4
0
3
5
COMM404
Portfolyo
Portfolio
0
2
0
1
3

COMM442 Ses Yapımları Audio Production 1 4 0 3 6

COMM444 Kültür Endüstrileri Cultural Industries 2 2 0 3 6