İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, günümüzde dünya çapında yaygınlaşan ve ekonominin önemli bir dinamosu haline gelen inşaat ve emlak sektöründe büyük önem kazanan iç mekân tasarımı sorunlarına, bu mekanları oluşturma, tasarlama, düzenleme, yenileme konularına odaklanır. Bu mekanların gerek teknik gerek estetik gerekse psikolojik, algısal ve davranışsal boyutlarına ilişkin araç, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi aktarımını ve bu bilgilerle üretilen çözümleri içerir.

 

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Her türlü mekânsal ve yapısal probleme cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  • İç mimarlık ve çevre tasarımı için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  • Mekân tasarımı, yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, yapı detay çözümleri, aydınlatma, akustik, mimari ve grafik temsil, maket ve model yapımı, görselleştirme ve benzeri konularda, araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen iç mimarlar yetiştirmektir.

 

Yurtiçindeki tüm ve yurt dışındaki çoğu iç mimarlık programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programımız ise,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini

esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek iç mimarlık uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin bir ana proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanacaktır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alacaklar. Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrenci profili üzerine proje odaklı bir eğitim modeli ile iç mimarlık eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.


Sektörel İşbirlikleri

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ   PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1 
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Responsibility Project 
0
2
0
1
2
IAR101
İç   Mimarlıkta Tasarım ve Temsile Giriş
Introduction   to Interior Design & Representation
3
6
0
6
12
IAR103
Temel   Tasarım
Basic   Design
3
6
0
6
10
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
IAR201
İç   Mimari Proje 1: Mekânsal Birim Stüdyosu
Interior   Architecture Project 1: Spatial Unit Studio
3
6
0
6
10
IAR215
Bilgisayar   Destekli Tasarım
Computer   Aided Design 
2
2
0
3
4
IAR221
İç   Mimarlık Tarihi
History   of Interior Architecture 
3
0
0
3
4
IAR251
İç Mimari Tasarım   Sistemleri 1: Bina Bileşenleri
Interior   Architecture Design Systems 1: Building Components
3
4
0
5
5


Alan Seçmeli 1
Field Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
16
12
0
22
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
IAR202
İç   Mimari Proje 2: Mekânsal Sistem Stüdyosu
Interior   Architecture Project 2: Spatial System Studio
3
6
0
6
10
IAR216
İleri   Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım
Advanced   Computer Aided Design
2
4
0
4
6
IAR254
İç Mimari Tasarım Sistemleri 2:Yapı Malzemeleri
Interior   Architecture Design Systems 2: Building Materials
3
4
0
5
7


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
13
14
0
20
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR301
İç   Mimari Proje 3: Mekânsal Yeniden-Kullanım Stüdyosu
Interior   Architecture Project 3: Spatial Re-Use Studio 
3
6
0
6
10
IAR370
Mimari   Rölöve ve Restorasyon
Architectural   Survey and Restoration
3
0
0
3
6
IAR351
İç   Mimari Tasarım Sistemleri 3: Bina Servisleri
Interior   Architecture Design Systems 3: Building Services 
2
2
0
3
6
IAR299
Staj 1
Internship   1
0
0
0
0
3


Serbest   Seçmeli 1
Serbest Elective   1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
8
0
15
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR302
İç   Mimari Proje 4: İç Mekân-Kent ve Çevre Arayüzü Stüdyosu
Interior   Architecture Project 4: Interior-Urban & Environment Interface Studio
3
6
0
6
10
IAR306
İç Mimari Tasarım Sistemleri 4: Tesisat
Interior   Architecture Design Systems 4: Installation
2
2
0
3
5
IAR307
İç Mekân Donatıları 1: Mobilya Tasarım ve   Uygulaması
Equipments   of Interior Space 1: Furniture Design & Application
2
4
0
4
5


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
12
0
19
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR401
İç   Mimari Proje 5: Sürdürülebilir İç Mekânlar Stüdyosu
Interior   Architecture Project 5: Sustainable Interiors Studio
3
6
0
6
10
IAR407
İç Mekân   Donatıları 2: Mobilya Üretimi
Equipments   of Interior Space 2: Furniture Production
3
4
0
5
7
IAR417
İleri   Sunum Ortamları
Advanced   Presentation Media
3
0
0
3
5
IAR399
Staj 2
Internship   2
0
0
0
0
3


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
9
10
0
17
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR402
İç Mimari Proje 6-Bitirme   Projesi: Karmaşık İç Mekânlar Stüdyosu
Interior   Architecture 6-Final Project: Complex Interiors Studio
3
6
0
6
10
IAR427
Mesleki   Pratik ve Etik
Professional   Practice and Ethics 
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli   4
Free   Elective 4
-
-
-
3
5


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
8
0
18
30
GENEL TOPLAM
92
78
0
146
240


İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ   PROJE TABANLI MÜFREDATI 
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IAR231
İç   Mimarlık ve Pazarlama Olanakları
Interior   Architecture & Marketing Oppotunities
3
0
0
3


5
IAR341
Mimari   Deneyler
Architectural   Experimentations
3
0
0
3
5
IAR343
İleri   Düzey BDT
Advanced   CAD 
3
0
0
3
5
IAR344
İç Mimarlıkta   Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
Designing   User Experience in Interior Architecture 
3
0
0
3
5
IAR345 
Mimari   Söylem ve Kuram 
Architectural   Discourse and Theory 
3
0
0
3
5
IAR431
Çağdaş   Mimari Söylem ve Eleştiri
Contemporary   Architectural Discourse and Criticism 
3
0
0
3
5
IAR432
İnsan   Davranışı ve Çevresel Tasarım
Human   Behaviour & Environmental Design 
3
0
0
3
5
IAR441
Tasarım ve Sağlık
Design   and Health 
3
0
0
3
5
IAR442
Tasarım Yöntemleri   ve Pratikler
Design   Methods and Praxis
3
0
0
3
5
IAR443
Mekânı   Anlamak
Understanding   Space 
3
0
0
3
5
IAR444
İç Mimarlıkta   Eleştiri
Criticism in   Interior Architecture
3
0
0
3
5