Endüstriyel Tasarım

Günümüzde Endüstriyel Tasarım mesleği sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmanın ötesinde, yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan akademik bir disiplindir.

Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Lisans Programında,

  • Türkiye için önemli bir rekabet unsuru olarak endüstriyi dönüştürecek tasarım hizmeti veren vizyoner tasarımcılar yetiştirirken,
  • Küresel bağlamda yaşanan tüm değişikliklere duyarlı, ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle uygulama alanlarına aktarabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda üniversitemizin Yeni Eğitim Modelinden güç alıyoruz.

Öğrencilerimiz birinci sınıfın ilk döneminde Yeni Eğitim Modeli kapsamında tasarlanmış Çekirdek Programla tanışıyorlar. Burada öğrenciler evrensel değerler üzerinden oluşturulmuş sıra dışı bir seri dersi geleneksel sınav yöntemlerinin kesinlikle kullanılmadığı, bunun yerine, öğrencinin etkin katılımının kişisel deneyimler ve gözlemlerle sağlandığı ve öğretim üyelerinin ‘öğreten’ olmak yerine birer ‘mentor’ rolü üstlendiği yeni bir işleyişle alıyorlar.

Daha sonra İkinci sınıftan itibaren tasarım sektörünün önemli temsilcileriyle oluşturduğumuz ve yine onların desteğiyle yürüteceğimiz deneyim ağırlıklı bir profesyonel müfredatla eğitimlerine devam ediyorlar.

Bu sayede;

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Her türlü tasarım problemine yenilikçi bakış açısı getirebilen,
  • Çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çağdaş tasarım çözümleri üretebilen,
  • Dünyanın her yerinde çalışabilecek niteliklere sahip

yeni nesil ‘Endüstriyel Tasarımcılar’ yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüzde verilen eğitim sürecinde dış paydaşlarla işbirliği yapmayı bir misyon olarak benimsiyoruz. Bu misyon çerçevesinde düzenli olarak kurguladığımız sanayi ve tasarımcı işbirlikleri sayesinde öğrencilerin profesyonel deneyim yaşamalarına olanak tanımış oluyoruz. Geçmiş dönemlerde Sinbo Küçük Ev Aletleri, Vestel, Hexagon Design Studio, Viko Panasonic gibi Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşları ve tasarım ofisleriyle ortak çalışmalar yürüttük. Bu işbirlikleri sayesinde hem uygulamalı stüdyo derslerini, hem de teorik dersleri üretim gezileri, uzman sohbetleri, atölye çalışmaları, saha gezileri gibi çeşitli etkinliklerle profesyonel bir deneyim ortamına dönüştürmüş oluyoruz.


Sektörel İşbirlikleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ PROJE TABANLI   MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1 
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Responsibility Project 
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
IND102
Tasarımda   Temel İlkeler
Basic   Principles in Design
2
6
0
5
6
IND104
Ürünleri   Anlamak
Understanding   Products
3
3
0
3
6
IND106
Tasarım   Düşüncesi: Eskiz ve Konsept
Design   Ideation: Sketching and Conceptualizing
2
6
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
15
17
0
20
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
IND201
Ürün   Tasarım Stüdyosu: Ergonomi ve Arayüzler
Industrial   Design Studio: Ergonomics and Interfaces
4
8
0
6
10
IND203
Ürün   Tasarımı Atölyesi: Malzeme Seçimi ve Üretim
Industrial   Design Workshop: Material Selection and Fabrication
3
3
0
3
5
IND205
Bilgisayar   Destekli Endüstriyel Tasarım
Computer   Aided Industrial Design
1
5
0
4
5
IND211
Sanat,   Zanaat ve Tasarım Tarihi
Histories of Arts, Crafts and Design
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
13
16
0
21
32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
IND202
Ürün   Tasarım Stüdyosu: Strüktür ve Mekanik Bileşenler
Industrial   Design Studio: Structure and Mechanics
4
8
0
6
10
IND204
Tasarım   Yöntem ve Süreçleri
Design   Methods and Processes
2
2
0
3
6
IND212
Endüstriyel   Tasarım Tarihi
Histories   of Industrial Design
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
10
0
17
28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IND301
Ürün   Tasarım Stüdyosu: Anlambilim Çalışmaları
Industrial   Design Studio: Semantics Studies
4
8
0
6
10
IND303
Çağdaş   Tasarımda Kavramsal Yaklaşımlar
Conceptual   Approaches in Contemporary Design
2
2
0
3
5
IND305
İleri   Malzemeler ve Sayısal Üretim
Advanced   Materials and Digital Manufacturing
2
2
0
3
5
IND299
Staj 1
Internship   1
0
0
0
0
3


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
12
0
15
28
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IND302
Ürün   Tasarım Stüdyosu: Tasarım Araştırmaları
Industrial   Design Studio: Design Research
4
8
0


6


10
IND304
Ürün   Sistemleri ve Ürün Geliştirme
Product   Systems and Development
2
2
0
3
6
IND306
Ürün   Kimliği, Markalaşma ve CMF
Product   Indentity, Branding and CMF
2
2
0
3
6
IND312
Türkiye'de   Tasarım Kültürü
Design   Culture in Turkey
3
0
0
3
5

Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
12
0
18
32
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IND401
Ürün   Tasarım Stüdyosu: İnovasyon ve Ürün Yönetimi
Industrial   Design Studio: Innovation and Project Management
4
8
0
6
10
IND403
Deneysel   Tasarım Atölyesi
Experimental   Design Lab
2
4
0
5
6
IND399
Staj 2
Internship   2
0
0
0
0
3


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
3
0
0
3
5


Serbest Seçmeli   4
Free   Elective 4
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
9
12
0
17
29
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IND402
Bitirme   Projesi: Stratejik Tasarım
Capstone   Project: Strategic Design
4
8
0
6
15
IND404
Profesyonel   Deneyim ve Portfolyo Tasarımı
Professional   Practice and Portfolio Design
2
2
0
3
6
IND406
Tasarımcıların   Hakları ve Yasal Düzenlemeler
Designers'   Rights and Legal Regulations
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
12
0
15
31
GENEL TOPLAM
95
91
0
140
240ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
IND252
Deneysel   Biçim Oluşturma
Experimental   Form Generation
3
0
0
3
5
IND254
Veri   Görselleştirme
Visualizing   Data
3
0
0
3
5
IND331
İleri   Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım 1
Advanced   CAID 1
3
0
0
3
5
IND332
İleri   Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım 2
Advanced   CAID 2
3
0
0
3
5
IND341
Tasarım   Yönetimine Giriş
Introduction   to Design Management
3
0
0
3
5
IND342
Stratejik   Tasarım
Strategic   Design
3
0
0
3
5
IND351
Tasarımcılar   için Pazarlama Araçları
Marketing   Toolkit for Designers
3
0
0
3
5
IND352
Tasarım   Yaklaşımıyla Kültür
Designerly   Approaches to Culture
3
0
0
3
5
IND361
Endüstriyel   Tasarımda Sürdürülebilirlik
Sustainability   in Industrial Design
3
0
0
3
5
IND362
Deneysel   Sanat Atölyesi
Experimental   Art Workshop
3
0
0
3
5
IND371
İnsan   Odaklı Tasarım Prensipleri
Human   Centered Design Principles
3
0
0
3
5
IND372
Tasarımın   Geleceği
Design   Futures
3
0
0
3
5
IND381
Tasarım   Politikaları
Design   Politics
3
0
0
3
5
IND382
Sosyal   İnovasyon
Social   Innovation
3
0
0
3
5
IND383
Sergi   Tasarımı
Exhibition   Design
3
0
0
3
5
IND431
Tasarım   Araştırması için Belgesel Yapımı
Documentary   Making for Design Research 
3
0
0
3
5
IND441
Yeni   Malzeme Deneyimleri
Experimenting   with New Materials
3
0
0
3
5